↑ Terug naar 

Behendigheid: fungames

Gambling

Het doel voor de deelnemer bij een gambling (joker) is om zo veel mogelijk punten te verzamelen door het succesvol laten nemen van toestellen in elke volgorde gedurende de daarvoor gegeven tijd en volgens de door de scheidsrechter gegeven spelregels. De scheidsrechter kan bepalen dat toestellen met een gelijke puntenwaarde niet achter elkaar mogen worden genomen. Dezelfde toestellen kunnen worden gebruikt als bij het Vast Parcours.
Gambling kan bestaan uit uitsluitend een openingsperiode om punten te verzamelen of een combinatie van een openingsperiode + een speciaal deel (de bonus of Joker). De scheidsrechter geeft de tijden per onderdeel, maar de totale tijd wordt gebruikt voor de eindbeoordeling.

Openingsperiode.
Het is de taak van de deelnemer punten te verzamelen door zijn hond op de goede manier de toestellen te laten nemen in elke volgorde naar keuze binnen de door de scheidsrechter gegeven tijd en nader aangegeven spelregels. De tijd start, wanneer de hond de elektronische tijdwaarneming passeert of met zijn lichaam (meestal voorpoot) de grond aan de andere kant van de start raakt. Bij een valse start, die wel hersteld moet worden, krijgt de deelnemer in het geval een (fictieve) lijn wordt gebruikt op het totaal aantal punten 10 strafpunten in mindering en in het geval van een sprong als start 30 punten.
De gegeven tijd ligt tussen 20 en 50 seconden, afhankelijk van het aantal toestellen. Elk goed genomen toestel geeft een bepaalt aantal punten. Een goed genomen toestel is een toestel dat genomen is zonder fout; fouten worden niet bestraft maar dan worden geen punten toegekend. Weigeringen worden in de openingsperiode niet toegekend. Tijdens deze openingsperiode kunnen per toestel slechts twee keer punten worden toegekend. Als een hond voor de derde keer een toestel goed neemt worden er geen punten toegekend. De scheidsrechter bepaalt het aantal toe te kennen punten per groep toestellen. De scheidsrechter mag op elk toestel of combinatie van toestellen extra punten doen toekennen als hun positie of combinatie een extra uitdaging bevat. Als de scheidsrechter extra punten aan een toestel of combinatie van toestellen toekent dient deze wel rekening met de moeilijkheidsgraad te houden. De openingsperiode eindigt door een fluitsignaal van de tijdwaarnemer, de tijd loopt echter door. Als een hond zich op of in een toestel bevindt op het moment dat het tijdsignaal klinkt en er wordt geen fout meer gemaakt op dat toestel dan worden de punten van dit toestel alsnog toegekend. Afgeworpen hoogtesprongen worden niet tussentijds opgebouwd en de slurf wordt tussentijds niet recht gelegd.

Bonus periode (Joker period).
De beschikbare tijd voor de bonus wordt gegeven door de scheidsrechter en is meestal tussen 10 en 20 seconden. De bonus kan worden gehaald door een aantal toestellen in een bepaalde volgorde te nemen of door b.v. binnen de gegeven tijd een bepaalde hoeveelheid punten of minimum aantal punten te verzamelen. Afgeworpen hoogtesprongen worden niet tussentijds opgebouwd. Een deelnemer mag toestellen die in de openingsperiode twee keer gebruikt zijn opnieuw gebruiken. Een scheidsrechter mag extra regels of handelingen toepassen voor de bonus. Een bonus zal over het algemeen uit niet meer dan 3 toestellen bestaan. De beschikbare tijd voor de bonus is afhankelijk van de totale parcourstijd en de benodigde tijd die de deelnemer nodig heeft om bij het eerste toestel van de bonus te komen. De bonus mag speciale uitdagingen bevatten, ter beoordeling van de scheidsrechter zoals:
– Uitsluiten van een toestel.
– Het laten nemen van een toestel met de deelnemer op een bepaalde afstand;
– De hond aansturen vanaf een afstand welke meer dan 5 meter is (een speciale lijn dient hiervoor getrokken te zijn of er moet een ander duidelijk markeringspunt zijn).
Als een hond tijdens de openingsperiode een horde afspringt van het bonusparcours (of een bonustoestel anderszins onklaar maakt) kan de deelnemer geen bonuspunten meer verdienen. De scheidsrechter kan bijvoorbeeld beslissen dat:
– Punten worden toegekend per genomen bonustoestel.
– Punten worden toegekend voor de hele bonus als deze genomen is zonder fout of weigering.
– Punten, verzameld tijdens de openingsperiode, kunnen worden verdubbeld als de bonus succesvol is genomen (met of zonder punten voor de bonus zelf).
– Weigeringen kunnen al dan niet worden geteld tijdens de bonus.
– Andere beslissingen ter bevordering van de gambling kunnen worden genomen .
De tijd stopt, als de hond de finish reglementair genomen heeft. Indien een hond bij het herstellen van een weigering op de finish terugspringt krijgt de combinatie een “D”. Als de tijd beschikbaar voor de bonus is overschreden geeft de tijdwaarnemer een fluitsignaal. Op dit moment beslist de scheidsrechter welke punten worden toegekend. Het is niet toegestaan om tijdens de openingsperiode bij het begin van het bonusparcours zonder enige actie te wachten of toestellen te laten nemen welke geen punten meer opleveren (meer dan twee keer genomen) met het doel te wachten, totdat het einde tijdsignaal wordt gegeven. Dit leidt tot diskwalificatie. Alle beslissingen van de scheidsrechter met betrekking tot hoe het parcours gelopen dient te worden dienen voordat het parcours wordt verkend aan alle deelnemers bekend gemaakt te zijn. De winnaar is diegene, die binnen de gegeven tijd de meeste punten heeft verzameld. Bij een ex aequo wint degene met de snelste tijd. Tijdens het lopen van het parcours zal de scheidsrechter op luide toon aangeven wanneer een toestel niet goed genomen is of om een andere reden niet telt.